"..BOGEN DIE WEER BOGEN SCHOREN, KOEPELS UIT ELKAAR GEBOREN.."

Over de Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper'

Onze stichting streeft ernaar het christelijke cultuurmonument Sint Jan de Doper te Waalwijk als levend cultuur-historisch centrum voor Waalwijk en de hele regio in stand te houden. Samen met het Parochiebestuur hebben we één gezamenlijk doel: het behoud van de Sint-Jan. Oók voor komende generaties.
In de toekomst moet het mogelijk blijven vieringen in de kerk te houden. Maar de Sint-Jan heeft méér te bieden. Bij het 100-jarig bestaan in 2025 zal het gebouw weer een plek moeten zijn waar iedere Waalwijker zich thuis voelt: de kerk als een levend middelpunt voor alle inwoners van Waalwijk. Met de slogan "Onze Sint-Jan is méér" ontplooien wij een groot aantal activiteiten waarin iedereen – jong en oud, gelovig en niet-gelovig – wel iets van zijn gading kan vinden. Eind 2014 is gestart met activiteiten en acties om dit te kunnen realiseren. Om dat kracht bij te zetten hebben we maandelijks een concert of lezing op het programma staan, met uitzondering van de zomermaanden juni, juli en augustus. Daarnaast is de Sint-Jan sinds juli 2020 óók museum en aangesloten bij het Grootste Museum van Nederland. De kerkdeuren staan open voor iedereen!
We zijn echter nog lang niet klaar met de realisatie van onze plannen en we blijven hard werken om de Sint-Jan het kloppend hart te laten blijven van Waalwijk. In samenwerking met andere partijen in het centrum van Waalwijk gaan we de krachten bundelen om een totaalbezoek aan Waalwijk mogelijk te maken. De Sint-Jan wordt hiermee nóg meer van en voor alle inwoners, en draagt bij aan het aantrekkelijker maken van het centrum van Waalwijk. Ruim 80 vrijwilligers zetten zich in om alle activiteiten te organiseren en te laten slagen. Voor dat alles blijft uw steun en die van de hele Waalwijkse gemeenschap hard nodig.
De Stichting beschikt als een algemeen nut beogende instelling die de cultuur wil bevorderen, over de culturele ANBI-status (een door de belastingdienst erkend goed doel). Alle giften door particulieren zijn (verhoogd met 25%) fiscaal aftrekbaar.


Stichtingsbestuur


Ad van Heesbeen

Voorzitter

Max van Mierlo

Secretaris

Wil Vugts

Penningmeester


Cissy de Bruyn

Historie en Culturele Activiteiten

Phily den Teuling

Begeleiding Activiteiten en Onderhoud

Jan Verhulst

Sponsoring en Fondsenwerving

Corné Dijkmans

Communicatie en PR

Statuten


De stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk is een burgerlijke stichting. In de statuten zijn onder meer garanties opgenomen dat de bestuurders geen beloning ontvangen en dat de ontvangen gelden uitsluitend worden besteed aan de realisering van de statutair geformuleerde doelstelling.

Op 9 mei 2018 ontving de stichting de bevestiging van het parochiebestuur dat de door het bisdom geformuleerde taakstelling in 2017 werd gerealiseerd en dat het bisdom daarom aan de parochie toestemming heeft verleend om in de toekomst de nodige onderhoudsinvesteringen te doen. Mede in verband hiermee heeft de stichting haar statuten op 8 november 2018 aangepast voor zover het de doelstelling (Artikel 2 en Artikel 10) betreft. De wijziging in Artikel 2 vindt u hier, en de verandering in Artikel 10 treft u hier aan.

In nauwe samenwerking met stichting Vrienden van Sint Jan de Doper opereert stichting Vrienden van de Koepels. In haar statuten is bepaald dat de opbrengsten van deze stichting uitsluitend mogen worden aangewend voor de restauratie van het kerkgebouw en de klokkentoren. Alle ontvangen giften worden via stichting Vrienden van Sint Jan de Doper aan de parochie ter beschikking gesteld voor de door de stichting goedgekeurde restauratie- en onderhoudsprojecten.

Jaarverslag


Speerpunt van ons beleid is een goede en openhartige communicatie met alle Vrienden, vrijwilligers, donateurs, parochie en de hele regionale gemeenschap. Ieder jaar legt het stichtingsbestuur in een door de Commisie van Toezicht goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening (2019) verantwoording af over het gevoerde beleid, de stand van zaken en de toekomstplannen. Alle vrijwilligers en donateurs ontvangen ten minste een keer per jaar een nieuwsbrief waarin de stand van zaken en de ontwikkelingen worden vermeld.

Organisatie en vrijwilligers


Het bestuur van stichting Vrienden van Sint Jan de Doper laat zich bijstaan door commissies, die ieder met hun vrijwilligers tegenover het stichtingsbestuur verantwoordelijk zijn voor een omlijnd deel van de statutair vastgelegde doelstellingen. De organisatie is in een organigram vastgelegd. In het vrijwilligersoverzicht zijn de bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers opgenomen. Afspraken over de samenwerking met de parochie zijn in een door de bisschop mede ondertekende intentieverklaring vastgelegd.

ANBI-status


Beide stichtingen hebben de culturele ANBI-status. Alle giften zijn daardoor belastingvrij en mogen voor het bepalen van het belastingvrije bedrag met 25% worden verhoogd. U kunt bij uw belastingaangifte maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van € 60.
In de sectie Help mee op onze site leest u er meer over.


Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Stichting 'Vrienden van de Koepels' • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099