Bestuur


Voorzitter

Mr. Ad van Heesbeen

Secretaris

Max van Mierlo

Penningmeester

Wil Vugts

Gedelegeerde namens parochiebestuur

Cissy de Bruyn

Bestuurslid

Phily den Teuling

Statuten


Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk is een burgerlijke stichting. In de statuten zijn onder meer garanties opgenomen dat de bestuurders geen beloning ontvangen en dat de ontvangen gelden uitsluitend worden besteed aan de realisering van de statutair geformuleerde doelstelling.

Op 9 mei 2018 ontving de stichting de bevestiging van het parochiebestuur dat door de het bisdom geformuleerde taakstelling in 2017 werd gerealiseerd en dat het bisdom daarom aan de parochie toestemming heeft verleend om in de toekomst de nodige onderhoudsinvesteringen te doen. Mede in verband hiermee heeft de stichting haar statuten op 8 november 2018 aangepast voor zover het de doelstelling (Artikel 2 en Artikel 10) betreft. De wijziging in Artikel 2 vindt u hier, en de verandering in Artikel 10 treft u hier aan.

In nauwe samenwerking met stichting Vrienden van Sint Jan de Doper opereert stichting Vrienden van de Koepels. In haar statuten is bepaald dat de opbrengsten van deze stichting uitsluitend mogen worden aangewend voor de restauratie van het kerkgebouw en de klokkentoren. Alle ontvangen giften worden via stichting Vrienden van Sint Jan de Doper aan de parochie ter beschikking gesteld voor de door de stichting goedgekeurde restauratie- en onderhoudsprojecten.

Jaarverslag


Speerpunt van ons beleid is een goede en openhartige communicatie met alle Vrienden, vrijwilligers, donateurs, parochie en de hele regionale gemeenschap. Ieder jaar legt de stichting in een geïntegreerd jaarverslag met jaarrekeningen verantwoording af over het gevoerde beleid, de stand van zaken en de toekomstplannen. Alle vrijwilligers en donateurs ontvangen ten minste een keer per jaar een nieuwsbrief waarin de stand van zaken en de ontwikkelingen worden vermeld.

Organisatie


Het bestuur van stichting Vrienden van Sint Jan de Doper laat zich bijstaan door commissies, die ieder met hun vrijwilligers tegenover het stichtingsbestuur verantwoordelijk zijn voor een omlijnd deel van de statutair vastgelegde doelstellingen. De organisatie is in een organigram vastgelegd. Klik hier voor het vrijwilligersoverzicht waarin de taakstelling en samenstelling van het bestuur en de commissies zijn opgenomen. Afspraken over de samenwerking met de parochie zijn in een door de bisschop mede ondertekende intentieverklaring vastgelegd.

ANBI-status


Beide stichtingen hebben de culturele ANBI-status. Alle giften zijn daardoor belastingvrij en mogen voor het bepalen van het belastingvrije bedrag met 25% worden verhoogd. U kunt bij uw belastingaangifte maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van € 60.
In het hoofdstuk Help mee leest u er meer over.


Stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper' te Waalwijk • KvK 60161868 • IBAN NL24 RABO 0150 8290 94 • RSIN 853789940
Vrienden van de Koepels • KVK 61435325 • IBAN NL81 RABO 0191 86 84 77 • RSIN 85430099